سرپرست تیم ترجمه:

دکتر ریحانه گودرزی

ترجمه رسمی:

شناسنامه، شرکت نامه، اساسنامه، انواع گواهینامه، کارت ملی، فیش حقوقی و ...

طبق تعرفه قوه قضائیه با مهر دادگستری و وزارت خارجه

ترجمه غیر رسمی:

مقالات، سایت، کاتالوگ، کتاب، بروشور و ...

 

انگلیسی به فارسی

صفحه ای 8000 تومان

فارسی به انگلیسی

صفحه ای 12000 تومان

ترجمه شفاهی:

مترجم همراه

ساعتی 70000 تومان

مترجم کنفرانس

ساعتی 120000 تومان