دوره های مکالمه شامل 18 ترم می باشد.

ترم نام دوره نام کتاب دروس شهریه (ریال)
 1 Beginner 1 Touchstone 1 -  1.080.000
 2 Beginner 2 Touchstone 1 -  1.080.000
3 Beginner 3 Touchstone 1 - 1.080.000
4 Elementary 1 Touchstone  2 -  1.180.000
5 Elementary 2 Touchstone  2 -  1.180.000
6 Elementary 3 Touchstone  2 -  1.180.000
7 Pre-Intermediate 1 Touchstone  3 -  1.280.000
8 Pre-Intermediate 2 Touchstone  3 -  1.280.000
9 Pre-Intermediate 3 Touchstone  3 -  1.280.000
10 Intermediate 1 Touchstone  4 -  1.380.000
11 Intermediate 2 Touchstone  4 -  1.380.000
12 Intermediate 3 Touchstone  4 -  1.380.000
13 Upper-Intermediate 1 Viewpoint 1 -  1.480.000
14 Upper-Intermediate 2 Viewpoint 1 -  1.480.000
15 Upper-Intermediate 3 Viewpoint 1 -  1.480.000
16 Advanced 1 Viewpoint 2 -  1.580.000
17 Advanced 2 Viewpoint 2 -  1.580.000
18 Advanced 3 Viewpoint 2 - 1.580.000

 - گروه سنی از 12 سال به بعد می باشد.