آمادگی آزمون زبان انگلیسی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

دوره های مکالمه شامل 18 ترم می باشد.