خدمات ترجمه

خدمات ترجمه

  • ترجمه رسمی شامل اسناد، گواهی نامه ها، ریزنمرات و …

طبق نرخ نامه قوه قضاییه

  • ترجمه غیررسمی شامل مقاله، کتاب، بروشور،سایت و …

انگلیسی به فارسی هر صفحه 8 هزار تومان

فارسی به انگلیسی هر صفحه 12 هزار تومان

به متون تخصصی 20% اضافه می شود.

  • پیاده سازی فیلم و صوت

دقیقه ای 20 هزار تومان

  • مترجم همراه

ساعتی 300 هزار تومان

  • لیدر تور

راهنمای فرهنگی، تاریخی    روزانه 300 هزار تومان

راهنمای طبیعت گردی         روزانه 350 هزار تومان

 

ترجمه به زبان های آلمانی، فرانسه، ایتالیایی، ترکی استانبولی نیز پذیرفته می شود.

آلمانی به فارسی                50 هزار تومان  هر صفحه

فرانسه به فارسی               40 هزار تومان  هر صفحه

ترکی استانبولی به فارسی  40 هزار تومان   هر صفحه

ایتالیایی به فارسی             40 هزار تومان  هرصفحه

  • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است

موسسه نیکو مترجمان کاوه